Product Center
当前位置:

天根建库原料酶

品牌:天根

货号:/

规格:/
0.00
0.00
  
商品描述

品牌:天根

货号:/

规格:/杭州沃森生物作为天根生化企业口代理商,为企业客户提供天根全线产品成品、半成品、原材料、OEM、合作开发、工业定制包装等多形式的合作。欢迎联系:0571-86495259


产品名称目录号规格(U)目录价
T4 DNA 连接酶(快速)NG201-01  24000 U  720 元
NG201-02 240000 U  4380 元
Klenow (3' → 5' exo-) ( 高浓度 )NG202-01  1500 U  760 元
NG202-02 10000 U 3350 元
Klenow 片段NG203-01 500 U  1000 元
NG203-02 2500 U 3080 元
DNA 聚合酶 ING204-01  500 U  500 元
NG204-02 5000 U  3080 元
T4 DNA 聚合酶NG205-01 300 U 780 元
NG205-02  2000 U  3080 元
T4 多聚合核苷酸激酶NG206-01  1500 U  2500 元
NG206-02  10000 U  8980 元
RNA 酶 HNG207-01  500 U  500 元
NG207-02  5000 U  3080 元
Bst X DNA 聚合酶NG208-01  8000 U  980 元
NG208-02 40000 U  4380 元
RNAse 抑制剂NG209-01  4000 U  670 元
NG209-02  20000 U  3080 元
T4 RNA 连接酶 2(截短型) NG210-01  500 U  3800 元
T4 RNA 连接酶 1NG211-01  1500 U  780 元
NG211-02  10000 U  3800 元
EnzScript M-MLV (Rnase H-) NG212-01  10000 U  1080 元
尿嘧啶 DNA 糖基化酶 (UNG)NG213-01 1000 U  508 元
NG213-02 10000 U 3080 元
TIANSeq 单索引接头(illumina)NG214-01 (SetA) 12×40 µl  12800 元
NG214-02 (SetB)  12×40 µl  12800 元
 NG214-03 (SetA+B)   24×40 µl 24800 元
Klenow 片段 (3'-5' exo-)( 低浓度 )NG215-01  2500 U  1180 元
NG215-02  10000 U  3150 元
25 mM dNTP 预混液NG217-01  1 ml  780 元
NG217-02  5×1 ml  3780 元
TIANSeq 高保真PCR 反应预混液NG219-01( 含染 ) 1 ml  600 元
NG219-02( 含染 )  5×1 ml  2800 元
NG219-11  1 ml  600 元
NG219-12  5×1 ml  2800 元
FEA 增强剂 FEA EnhancerNG224-01  120 μl  50 元
NG224-02  480 μl  100 元
10×文库稀释缓冲液 NG223-01  1 ml  80 元
P5/P7引物预混液 (10 μM each)NG221-01  24 rxn  120 元
NG221-02 96 rxn  380 元
10×蓝色缓冲液NG220-01  0.5 ml  180 元
NG220-02 1.5 ml  540 元